Regulamin

REGULAMIN IV KONGRESU KOGENERACJI

1. Postanowienia ogólne
1.1. IV Kongres Kogeneracji, zwany w dalszej części regulaminu Kongresem, odbywa się w dniach 29-31 maja 2023 r. w Kazimierzu Dolnym w Hotelu Król Kazimierz.
1.2. Organizatorem Kongresu jest Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych.
2. Warunki uczestnictwa.
2.1. Warunkiem udziału w Kongresie jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz terminowe wniesienie opłaty za udział na konto Organizatora.
2.2. Skan podpisanego formularza zgłoszeniowego należy przesłać na adres kongres@ptez.pl
2.3. Opłatę za udział w Kongresie należy regulować na podstawie przesłanego przez Organizatora potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia udziału oraz dokumentu określającego sposób płatności, w terminie 14 dni od otrzymania potwierdzenia.
2.4. Kongres ma charakter zamknięty, a uczestnikami mogą być tylko osoby, które dokonały rejestracji za pomocą formularza zgłoszeniowego i otrzymały potwierdzenie rejestracji uczestnictwa.
2.5. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.
2.6. Uczestnicy kwaterowani będą w Hotelu Król Kazimierz. Ze względu na ograniczoną ilość pokoi w Hotelu Król Kazimierz, Organizator zastrzega sobie prawo do zakwaterowania uczestników w innych obiektach noclegowych. O miejscu zakwaterowania uczestnicy poinformowani będą w potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia.
3. Rezygnacja z uczestnictwa.
3.1. W przypadku rezygnacji z udziału w Kongresie opłata za udział nie zostanie zwrócona.
3.2. Zamiast zgłoszonej osoby w Kongresie może wziąć udział inna osoba. Zmiany możliwe są w ramach tych samych pakietów cenowych. Warunkiem dokonania zmiany uczestnictwa jest poinformowanie o tym fakcie drogą mailową (na adres: kongres@ptez.pl) i uzyskanie potwierdzenia zmiany przez Organizatora, najpóźniej 5 dni roboczych przed Kongresem.
4. Warunki płatności.
4.1. Informacje o opłatach za uczestnictwo w kongresie zawarte są w formularzu zgłoszeniowym.
4.2. Faktury wystawiane są w terminie 14 dni od daty wpłynięcia należności.
4.3. Wszelkie płatności dokonywane są wyłącznie bezgotówkowo na rachunek bankowy podany przez Organizatora w potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia.
4.4. Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
5. Program.
5.1. Kongres odbywa się według ustalonego przez Organizatora programu umieszczonego na stronie internetowej www.kongreskogeneracji.pl .
5.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do żądania odszkodowania ze strony Organizatora.
5.3. Udział we wszystkich wydarzeniach towarzyszących Kongresowi jest dobrowolny i dostępny dla wszystkich uczestników oraz odbywa się na własną odpowiedzialność uczestnika.
6. W przypadku gdy Kongres nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora lub tzw. siły wyższej, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w Kongresie.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu organizacji Kongresu lub jego odwołania bez podania przyczyny, w takim przypadku uczestnikowi przysługuje prawo do zwrotu opłaty za udział lub zaliczenie jej na poczet organizacji Kongresu w nowym terminie.
8. Przetwarzanie danych osobowych
8.1. Przetwarzanie danych osobowych uczestników Kongresu odbywa się na zasadach określonych w dokumencie dołączanym do zgłoszeń wysyłanych dla potencjalnych uczestników, o nazwie „Zasady przetwarzania danych osobowych przez PTEZ”.
8.2. Warunkiem uczestnictwa w Kongresie jest potwierdzenie zapoznania się z wyżej wymienionymi zasadami.
9. Postanowienia końcowe.
9.1. Wysyłając zgłoszenie każdy uczestnik biorący udział w Kongresie udziela wszelkich praw Polskiemu Towarzystwu Elektrociepłowni Zawodowych i wyraża zgodę na utrwalanie, powielanie i rozpowszechnianie jego wizerunku na potrzeby działań promocyjnych i informacyjnych realizowanych przez Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych oraz każdego z Partnerów i Sponsorów oraz pozostałych podmiotów i instytucji zaangażowanych w organizację Kongresu. Tym samym Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych dysponuje autorskim prawem majątkowym do materiału audiowizualnego utrwalonego podczas Kongresu i pozostawia sobie prawo do korzystania oraz prawo do udzielania niewyłącznej licencji oraz przenoszenia praw na oficjalnych partnerów, sponsorów i instytucje zaangażowane z zastrzeżeniem, iż nie ponosi odpowiedzialności za taki sposób wykorzystania zdjęć przez partnera lub sponsora, w wyniku którego zostałyby naruszone prawa osobiste lub autorskie osób trzecich.
9.2. Organizator zastrzega sobie prawo do utrwalania i rozpowszechniania wizerunku uczestników Kongresu, wraz z imionami i nazwiskami oraz funkcjami zawodowymi.
9.3. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji i rejestracji materiałów związanych z przebiegiem Kongresu oraz udostępniania tych materiałów osobom trzecim.
9.4. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, ogniem, eksplozją, zalaniem, przerwą w dostawie wody, uderzeniem pioruna i innymi tego typu przyczynami, a także innymi działaniami, którym można przypisać określenie siły wyższej.
9.5. Uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Organizatora o powstałym wypadku lub zaistnieniu innej szkody.
9.6. Organizator nie pokrywa kosztów dodatkowych Uczestnika – nieobjętych kosztami udziału zawartymi w programie Kongresu, w tym kosztów dodatkowych usług Uczestnika – związanych z zakwaterowaniem w Hotelu, wynikających z regulaminu hotelowego, takich jak: opłaty za dodatkowe zamówienia, a w szczególności room service, minibar, SPA i inne dodatkowo płatne usługi Hotelu, a także za przekroczenie ustalonej przez Hotel doby hotelowej.
9.7. Uczestnicy ponoszą pełna odpowiedzialność finansową za dokonane przez siebie zniszczenia, w szczególności za zniszczenia na terenie miejsca organizacji Kongresu oraz wydarzeń towarzyszących Kongresowi.
9.8. Zapisy niniejszego regulaminu obowiązują wszystkich uczestników Kongresu.
9.9. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie maja przepisy prawa polskiego.
9.10. Wszelkie spory dotyczące organizacji Kongresu będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie, a w przypadku braku możliwości dojścia do porozumienia będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.