Regulamin V Kongresu Kogeneracji

1. Postanowienia ogólne

1.1. V Kongres Kogeneracji, zwany w dalszej części regulaminu Kongresem, odbywa się w dniach 11-13 czerwca 2024 r. w Kazimierzu Dolnym w Hotelu Król Kazimierz.
1.2. Organizatorem Kongresu jest Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych.

2. Warunki uczestnictwa

2.1. Warunkiem udziału w Kongresie jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz terminowe wniesienie opłaty za udział na konto Organizatora.
2.2. Opłatę za udział w Kongresie należy regulować na podstawie przesłanego przez Organizatora potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia udziału oraz dokumentu określającego sposób płatności, w terminie 14 dni od otrzymania potwierdzenia.
2.3. Kongres ma charakter zamknięty, a uczestnikami mogą być tylko osoby, które dokonały rejestracji za pomocą formularza zgłoszeniowego i otrzymały potwierdzenie rejestracji uczestnictwa.
2.4. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.
2.5. Uczestnicy kwaterowani będą w Hotelu Król Kazimierz. Ze względu na ograniczoną ilość pokoi w Hotelu Król Kazimierz, Organizator zastrzega sobie prawo do zakwaterowania uczestników w innych obiektach noclegowych. O miejscu zakwaterowania uczestnicy poinformowani będą w potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia.

3. Rezygnacja z uczestnictwa

3.1. W przypadku rezygnacji z udziału w Kongresie opłata za udział nie zostanie zwrócona.
3.2. Zamiast zgłoszonej osoby w Kongresie może wziąć udział inna osoba. Zmiany możliwe są w ramach tych samych pakietów cenowych. Warunkiem dokonania zmiany uczestnictwa jest poinformowanie o tym fakcie drogą mailową (na adres: kongres@ptez.pl) i uzyskanie potwierdzenia zmiany przez Organizatora, najpóźniej 5 dni roboczych przed Kongresem.

4. Warunki płatności

4.1. Informacje o opłatach za uczestnictwo w kongresie zawarte są w formularzu zgłoszeniowym.
4.2. Faktury wystawiane są w terminie 14 dni od daty wpłynięcia należności.
4.3. Wszelkie płatności dokonywane są wyłącznie bezgotówkowo na rachunek bankowy podany przez Organizatora w potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia.
4.4. Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

5. Program

5.1. Kongres odbywa się według ustalonego przez Organizatora programu umieszczonego na stronie internetowej kongreskogeneracji.pl
5.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do żądania odszkodowania ze strony Organizatora.
5.3. Udział we wszystkich wydarzeniach towarzyszących Kongresowi jest dobrowolny i dostępny dla wszystkich uczestników oraz odbywa się na własną odpowiedzialność uczestnika.

6. W przypadku gdy Kongres nie odbędzie się

W przypadku gdy Kongres nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora lub tzw. siły wyższej, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w Kongresie.

7. Prawo do zmiany terminu organizacji Kongresu

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu organizacji Kongresu lub jego odwołania bez podania przyczyny, w takim przypadku uczestnikowi przysługuje prawo do zwrotu opłaty za udział lub zaliczenie jej na poczet organizacji Kongresu w nowym terminie.

8. Przetwarzanie danych osobowych

8.1. Przetwarzanie danych osobowych uczestników Kongresu odbywa się na zasadach określonych w dokumencie dołączanym do zgłoszeń wysyłanych dla potencjalnych uczestników, o nazwie „Zasady przetwarzania danych osobowych przez PTEZ”.
8.2. Warunkiem uczestnictwa w Kongresie jest potwierdzenie zapoznania się z wyżej wymienionymi zasadami.

9. Postanowienia końcowe

9.1. Wysyłając zgłoszenie każdy uczestnik biorący udział w Kongresie udziela wszelkich praw Polskiemu Towarzystwu Elektrociepłowni Zawodowych i wyraża zgodę na utrwalanie, powielanie i rozpowszechnianie jego wizerunku na potrzeby działań promocyjnych i informacyjnych realizowanych przez Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych oraz każdego z Partnerów i Sponsorów oraz pozostałych podmiotów i instytucji zaangażowanych w organizację Kongresu. Tym samym Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych dysponuje autorskim prawem majątkowym do materiału audiowizualnego utrwalonego podczas Kongresu i pozostawia sobie prawo do korzystania oraz prawo do udzielania niewyłącznej licencji oraz przenoszenia praw na oficjalnych partnerów, sponsorów i instytucje zaangażowane z zastrzeżeniem, iż nie ponosi odpowiedzialności za taki sposób wykorzystania zdjęć przez partnera lub sponsora, w wyniku którego zostałyby naruszone prawa osobiste lub autorskie osób trzecich.
9.2. Organizator zastrzega sobie prawo do utrwalania i rozpowszechniania wizerunku uczestników Kongresu, wraz z imionami i nazwiskami oraz funkcjami zawodowymi.
9.3. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji i rejestracji materiałów związanych z przebiegiem Kongresu oraz udostępniania tych materiałów osobom trzecim.
9.4. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, ogniem, eksplozją, zalaniem, przerwą w dostawie wody, uderzeniem pioruna i innymi tego typu przyczynami, a także innymi działaniami, którym można przypisać określenie siły wyższej.
9.5. Uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Organizatora o powstałym wypadku lub zaistnieniu innej szkody.
9.6. Organizator nie pokrywa kosztów dodatkowych Uczestnika – nieobjętych kosztami udziału zawartymi w programie Kongresu, w tym kosztów dodatkowych usług Uczestnika – związanych z zakwaterowaniem w Hotelu, wynikających z regulaminu hotelowego, takich jak: opłaty za dodatkowe zamówienia, a w szczególności room service, minibar, SPA i inne dodatkowo płatne usługi Hotelu, a także za przekroczenie ustalonej przez Hotel doby hotelowej.
9.7. Uczestnicy ponoszą pełna odpowiedzialność finansową za dokonane przez siebie zniszczenia, w szczególności za zniszczenia na terenie miejsca organizacji Kongresu oraz wydarzeń towarzyszących Kongresowi.
9.8. Zapisy niniejszego regulaminu obowiązują wszystkich uczestników Kongresu.
9.9. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie maja przepisy prawa polskiego.
9.10. Wszelkie spory dotyczące organizacji Kongresu będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie, a w przypadku braku możliwości dojścia do porozumienia będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.