IV Kongres Kogeneracji

Przedstawiciele przedsiębiorstw branży ciepłowniczej i sektora elektroenergetycznego, administracji publicznej oraz świata nauki spotkali się na IV Kongresie Kogeneracji, który w dniach 29-31 maja br. odbył się w Kazimierzu Dolnym. Organizatorem wydarzenia było Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych.

Czwartą edycję Kongresu zainaugurowało śniadanie prasowe połączone z prezentacją raportu pt. „Ocena wpływu rozstrzygnięć unijnego pakietu Fit for 55 na transformację sektora ciepłownictwa systemowego w Polsce”. Eksperci PTEZ ocenili, że realizacja wymagań pakietu Fit for 55 w polskim ciepłownictwie to koszt od 276 mld zł do nawet 418 mld zł. Autorzy raportu wskazali, że głównym zadaniem sektora ciepłownictwa systemowego w Polsce jest niezmiennie troska o bezpieczeństwo dostaw ciepła i energii elektrycznej dla mieszkańców Polski. W opinii ekspertów Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych nabrało ono szczególnego znaczenia w związku z globalnymi skutkami wojny w Ukrainie, a także z koniecznością prowadzenia inwestycji zmierzających do wypełnienia ambitnych celów unijnej polityki klimatyczno-energetycznej.

W raporcie, który przygotowali eksperci PTEZ, dokonano oceny wpływu kluczowych regulacji uzgodnionych w ramach pakietu Fit for 55 na transformację sektora ciepłownictwa systemowego w Polsce. Wskazano na koszty tego procesu w skali całej branży, a także możliwe do zastosowania scenariusze i warianty technologiczne dla systemów ciepłowniczych różnej wielkości. Raport „Ocena wpływu rozstrzygnięć unijnego pakietu Fit for 55 na transformację sektora ciepłownictwa systemowego w Polsce” jest dostępny na stronie internetowej www.ptez.com.pl.

Sesję plenarną IV Kongresu Kogeneracji otworzył Wojciech Dąbrowski – prezes zarządu PTEZ i PGE Polskiej Grupy Energetycznej. Podkreślił znaczenie wydarzenia w Kazimierzu Dolnym, jako okazji do wymiany opinii i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami przedsiębiorstw branżowych, administracji publicznej i naukowcami na temat przyszłości kogeneracji w naszym kraju.

W tegorocznym Kongresie Kogeneracji udział  wzięli również przedstawiciele administracji publicznej, którzy zabrali głos w trakcie Kongresu: Paweł Sałek – Doradca Prezydenta RP; Anna Łukaszewska-Trzeciakowska – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska; Karol Rabenda – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych; Artur Michalski – Wiceprezes Zarządu w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Rafał Gawin – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Tradycją Kongresu Kogeneracji jest ceremonia wręczenia statuetki Przyjaciela Kogeneracji. Wyróżnienie to przyznawane jest osobom i instytucjom, które mają wyjątkowy wkład w działania na rzecz promocji produkcji energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu. W tym roku Przyjacielem Kogeneracji została spółka PSE Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Wyróżnienie odebrał Tomasz Sikorski – prezes zarządu PSE Polskich Sieci Elektroenergetycznych. W poprzednich edycjach wydarzenia statuetka Przyjaciela Kogeneracji trafiła (w 2019 r.) do Krzysztofa Tchórzewskiego – ministra energii w latach 2015-2019, (w 2021 r.) do prof. dr hab. Waldemara Kamrata z Politechniki Gdańskiej, (w 2022 r.) do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przed rozpoczęciem sesji dyskusji panelowych uczestnicy Kongresu poznali kluczowe wnioski wypływające z raportu PTEZ pt. „Ocena wpływu rozstrzygnięć unijnego pakietu Fit for 55 na transformację sektora ciepłownictwa systemowego w Polsce”. Analizę zaprezentowali Dorota Jeziorowska – dyrektor PTEZ i Paweł Stępień – ekspert PTEZ, zastępca dyrektora Departamentu Zarządzania Operacyjnego i Inwestycji w PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A.

W trakcie tegorocznego Kongresu zaplanowano trzy główne panele tematyczne:
 • Transformacja sektora elektroenergetyki i ciepłownictwa a bezpieczeństwo energetyczne Polski
 • Rola kogeneracji na rynku energii elektrycznej i ciepła
 • Wyzwania środowiskowe dekarbonizacji

 

Jednym z głównych tematów pierwszej debaty panelowej Kongresu była kwestia wdrożenia  rozwiązań zaproponowanych w pakiecie Fit for 55 oraz ich wpływ na obszar wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w Polsce. Wśród zagadnień poruszanych podczas debat ekspertów nie zabrakło odniesień do aktualnej sytuacji geopolitycznej i globalnych skutków wojny w Ukrainie i jej znaczenia dla procesu transformacji sektora energetycznego. Rozmawiano również na temat kierunków transformacji dużych systemów ciepłowniczych w Polsce i sposobów osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. W pierwszym panelu pt. „Transformacja sektora elektroenergetyki i ciepłownictwa a bezpieczeństwo energetyczne Polski” udział wzięli:

 • Paweł Sałek, Doradca Prezydenta RP, Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Grzegorz Tobolczyk, Dyrektor Departamentu Ciepłownictwa, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • Rafał Gawin, Prezes URE, Urząd Regulacji Energetyki
 • Tomasz Sikorski, Prezes Zarządu, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
 • Artur Michalski, Wiceprezes Zarządu, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Wojciech Dąbrowski, Prezes Zarządu, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
 • Piotr Górnik, Prezes Zarządu, Fortum Power and Heat Polska
 • Paweł Majewski, Prezes Zarządu, Enea S.A.
 • Marcin Orłowski, Członek Zarządu, Dyrektor Operacyjny, Veolia Energia Polska S.A.
 • Paweł Przychodzeń, Wiceprezes Zarządu, PGNiG Termika S.A.
 • Paweł Szczeszek, Prezes Zarządu, TAURON Polska Energia S.A.

 

Drugi panel Kongresu był okazją do szerszej debaty na temat aktualnej roli jednostek kogeneracji w funkcjonowaniu krajowego systemu elektroenergetycznego. Eksperci zastanawiali się nad  funkcjonowaniem rynku mocy i usługami dyspozycyjności w kontekście jednostek kogeneracji oraz ich przyszłością po roku 2025. Podjęty został temat wykorzystania pomp ciepła w systemach ciepłowniczych oraz ich wpływ na funkcjonowanie obu podsektorów. Referat wprowadzający przedstawiła dyrektor Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych – Dorota Jeziorowska. W panelu pt. „Rola kogeneracji na rynku energii elektrycznej i ciepła” debatowali:

 • Monika Gawlik, Dyrektor Departamentu Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła, Urząd Regulacji Energetyki
 • Ksenia Ludwiniak, Zastępca Dyrektora Departamentu Elektroenergetyki i Gazu, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • Maciej Przybylski, Dyrektor Departamentu Rozwoju Systemu, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
 • dr hab. inż. Wojciech Bujalski, Profesor PW, Politechnika Warszawska
 • Sławomir Burmann, Doradca Prezesa Zarządu Veolia Energia Polska, Dyrektor Zarządzania Majątkiem Grupy Veolia w Polsce
 • Krzysztof Figat, Prezes Zarządu, Polimex Mostostal S.A.
 • Arkadiusz Szymański, Dyrektor Pionu Regulacji, Rynku Ciepła i Systemów Wsparcia , PGE Energia Ciepła S.A.
 • Marcin Staniszewski, Prezes Zarządu, TAURON Ciepło Sp. z o.o.
 • Dr hab. Mariusz Swora, Kancelaria Adwokacka dr hab. Mariusz Swora

 

Trzeci panel wydarzenia, organizowanego przez PTEZ, stanowił okazję do analizy kluczowych regulacji środowiskowych dla sektora ciepłownictwa. Uczestnicy Kongresu przyjrzeli się bliżej wpływowi aktualnych i projektowanych rozwiązań na kierunki transformacji sektora. Omówiono kwestię dostępności technologii, pozwalających na zazielenienie dużych systemów ciepłowniczych. Referat wprowadzający zaprezentowała Katarzyna Dziurska, Przewodnicząca Zespołu Roboczego PTEZ ds. ochrony środowiska. W dyskusji panelowej pt. „Wyzwania środowiskowe dekarbonizacji” udział wzięli:

 • Robert Chciuk, Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • Radosław Tabak, Naczelnik Wydziału w Departamencie Ciepłownictwa, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • dr inż. Krystian Szczepański, Dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego, IOŚ-PIB
 • Delfina Rogowska, Kierownik Biura Systemów Certyfikacji Biomasy, INIG-PIB
 • Magdalena Wdowin, Zastępca Dyrektora ds. naukowych, IGSMiE PAN
 • Stefan Doroszewski, Dyrektor Pionu Zarządzania Marżą Zmienną i Produkcją, PGNiG TERMIKA S.A.
 • Arkadiusz Kosiel, Dyrektor ds. Regulacji i Zarządzania Taryfami, Fortum
 • Marcin Zabłudowski, Dyrektor Enea Ciepło Sp. z o.o. Oddział Białystok

 

Na zakończenie wydarzenia zaprezentowano Stanowisko PTEZ po IV Kongresie Kogeneracji. W dokumencie podkreślono, że:

Rynki energii na świecie wciąż walczą z globalnymi skutkami trwającej od ponad roku zbrojnej agresji Rosji na Ukrainę. Jednocześnie w ramach instytucji Unii Europejskiej dokonane zostały niemal finalne rozstrzygnięcia pakietu „Fit for 55” w zakresie determinującym kierunek i tempo transformacji sektora ciepłownictwa systemowego. Regulacje te będą miały znacznie większy wpływ na Polskę niż na inne państwa członkowskie ze względu na to, że jest jednym z największych terytorialnie i najludniejszych państw wspólnoty z równocześnie bardzo zmiennymi i często trudnymi warunkami klimatycznymi, co wpływa na duże zapotrzebowanie na ciepło.

Pomimo tego, że część postulatów Polski w zakresie kierunku transformacji sektora zostało uwzględnionych, zmieniane regulacje dyrektyw EED, EPBD, RED i ETS wciąż nie uwzględniają specyfiki poszczególnych rynków ciepła, co powoduje nierównomierne obciążenie kosztami transformacji. Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowe zidentyfikowało technologie, które umożliwią realizację kolejnych kamieni milowych na drodze do dekarbonizacji sektora ciepłownictwa systemowego zgodnie z unijnymi regulacjami oraz w sposób jak najbardziej uzasadniony ekonomicznie. Niezbędne jest teraz podjęcie działań legislacyjnych pozwalających na ułatwienie prowadzenia inwestycji w jednostki wytwórcze oraz zapewnienie ich właściwego funkcjonowania w sposób jak najmniej obciążający dla odbiorców końcowych. Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych popiera działania prowadzące do dekarbonizacji systemów ciepłowniczych, jednak w sposób zrównoważony, biorąc pod uwagę lokalne uwarunkowania oraz wykorzystując zarówno ciepło wytworzone w oparciu o odnawialne źródła energii i ciepło odpadowe, jak i ciepło z wysokosprawnej kogeneracji. (…)

Stanowisko PTEZ, zaprezentowane na zakończenie Kongresu Kogeneracji, dostępne jest na stronie internetowej Towarzystwa: https://ptez.pl/stanowisko-polskiego-towarzystwa-elektrocieplowni-zawodowych-po-iv-kongresie-kogeneracji/.

Więcej informacji o Kongresie znajduje się na stronie http://www.kongreskogeneracji.pl.

Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych od ponad 30 lat wspiera i integruje branżę wytwórców ciepła i energii elektrycznej. Organizacja działa na rzecz rozwoju elektrociepłownictwa w Polsce i tworzy przyjazne otoczenie dla funkcjonowania energetyki i ciepłownictwa w naszym kraju. PTEZ promuje efektywnościowe rozwiązania w energetyce, tworząc przestrzeń do współpracy i dyskusji na temat nowoczesnych rozwiązań w produkcji energii elektrycznej, ciepła i chłodu. Organizacja działa na rzecz ochrony środowiska i bezpieczeństwa energetycznego, wspierając rozwój kogeneracji. PTEZ towarzyszy polskim przedsiębiorstwom w procesie transformacji energetycznej.