Klauzula RODO

 • Zasady przetwarzania danych osobowych przez PTEZ (Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych)
 • Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) jest stowarzyszenie pod nazwą: POLSKIE TOWARZYSTWO ELEKTROCIEPŁOWNI ZAWODOWYCH z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowogrodzka 11, 00-513 Warszawa.
 • We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można się kontaktować z Administratorem w następujący sposób:
  • kierując korespondencję na adres: Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych, ul. Nowogrodzka 11, 00-513 Warszawa,
  • poprzez kontakt elektroniczny pod adresem e-mail: sekretariat@ptez.com.pl, lub
  • poprzez kontakt telefoniczny pod nr: 22 529 05 00.
 • Dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, stanowisko w organizacji, dane przedsiębiorstwa, Administrator przetwarza w celu realizacji wydarzenia o nazwie „Kongres Kogeneracji”, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO, tj. w związku z wykonywaniem usługi oraz prawnie uzasadnionym interesem Administratora i wskazuje, że są to dane osobowe niezbędne do uczestnictwa w wydarzeniu.
 • Ponadto, dane osobowe takie jak: wizerunek utrwalony na zdjęciach, wizerunek i głos utrwalony na nagraniach audio-wideo, Administrator przetwarza w celu prowadzenia działań o charakterze marketingowym i promocyjnym dla wydarzenia, jak również na potrzeby promocji przyszłych wydarzeń o podobnym charakterze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
 • Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, w szczególności takim jak podmioty wspomagające organizację wydarzenia pod kątem technicznym i promocyjnym, podmiotom dokumentującym wydarzenie fotografiami i nagraniami wideo. Dane te udostępniane będą zwłaszcza w celu wykonania usługi, jak również dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Dane mogą być też przekazywane w przypadku pozyskania odrębnej zgody.
 • Dane osobowe przetwarzane w PTEZ nie są przekazywane do odbiorców w krajach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („państwa trzecie”). Jakiekolwiek przekazanie danych do państwa trzeciego może mieć miejsce po uzyskaniu Państwa zgody; w takim przypadku przysługuje Państwu, na wniosek złożony do PTEZ, prawo do uzyskania kopii danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego.
 • Dane osobowe będą przetwarzane w czasie niezbędnym do realizowania celu, maksymalnie przez okres sześciu lat od momentu w którym usługa wygasła lub została w całości zrealizowana.
 • Dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania ani innych podobnych metod zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, tj. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu dokonania oceny, analizy lub prognozy cech.
 • Osoba, która przekazuje dane osobowe do przetwarzania Administratorowi ma prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do jego danych osobowych,
  • sprostowania danych osobowych,
  • usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
  • przenoszenia tych danych,
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Realizacja praw wymienionych w punktach od 1 do 5 może polegać w szczególności na złożeniu oświadczenia na adres Administratora albo na adres poczty elektronicznej sekretariat@ptez.com.pl.